Siegerin der Sf gestuetsfremder Hengste v. Dezember-E.H. Cadeau

Siegerin der Stutfohlen gestütsfremder Hengste von Dezember aus der Verona von EH Cadeau